Over ons

Bestuur
S.W. Verstegen, voorzitter
J.C. Bedaux, secretaris
J.A. Steenge, penningmeester (06-12405989)
S. Koolhof
J.M. Koopmans
A. van Diepen

Activiteiten 2017/2018

 • Leden
  Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 181 leden, waarvan 56 lid voor het leven. Voor 2017 waren deze aantallen respectievelijk 184 en 59.
 • Bestuur
  Eind 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: S.W. Verstegen, voorzitter, J.C. Bedaux, secretaris, mw. J.A. Steenge, penningmeester, mw. A.M.M. van Diepen, mw. H. Eltink, S. Koolhof en J.M. Koopmans overige bestuursleden. Het bestuur vergaderde driemaal. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats tussen voorzitter en secretaris.
 • Jaarvergadering
  Op 28 mei vond de 35e jaarvergadering plaats, waarbij circa 20 personen aanwezig. waren. De vergadering begon met een lezing van de nieuwe conservator Suzan Folkerts over het Nieuwe Testament in relatie met de moderne Devotie. Daarna werden de overige agendapunten afgehandeld Het verslag van de vorigejaarvergadering en het jaarverslag over 2018 werden goedgekeurd.
  Ook het financiële verslag kreeg algemene goedkeuring, nadat de kascommissie over 2017 (M.A. Crommelin en mw. A. Dijkstra-Kruit) haar bevindingen had uitgebracht. De kascommissie werd vervolgens decharge verleend en voor haar inspanningen bedankt; voor de kascommissie 2018 werd naast mevrouw Dijkstra de heer A. Ris benoemd. De vergadering stemde voorts in met de benoeming van S.W. Verstegen als bestuurslid. Voorts informeerde mw. A. van Diepen de aanwezigen onder meer over de gevolgen voor de Athenaeumbibliotheek in verband met het verdwijnen van de provinciale subsidie voor de wetenschappelijke steunfunctie en over de
  verandering van de dienstverlening.. Tot slot hield de afgetreden voorzitter mw. J. Wigboldus een afscheidstoespraak, waarna W. Verstegen haar bedankte voor haar vele verdiensten voor de vereniging.
 • Aankopen/schenkingen
  In het verslagjaar werden geen aankopen gedaan. Wel ontving de vereniging opnieuw een omvangrijke schenking van medelid G.T. Hartong, waarvoor een bruikleenovereenkomst met de bibliotheek werd getekend. Daarnaast werd subsidie toegekend aan Deventer Verhaal voor het boek Deventer boekenstad, dat leden van de vereniging met aanzienlijke korting konden
  kopen.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 kunt u als  PDF downloaden

Financiën 2017/2018

Financieel overzicht 2018 (PDF)

Begroting 2019 (PDF)

Bankrekening:  NL93 INGB 0005 5579 98.